Velkommen til Legemiddelforsikringen
 
Legemidler
Et legemiddel skal oppfylle bestemte kvalitetskrav, være effektivt og ved normal bruk ikke ha skadevirkninger som står i misforhold til forventet effekt. Alle legemidler som selges i Norge er vurdert og godkjent av myndighetene etter disse kriteriene.

Det er ikke mulig å lage medisiner uten bivirkninger.  Risiko for bivirkninger vil alltid veies opp mot forventet og faktisk resultat av behandlingen. Det aksepteres større bivirkninger ved behandling av svært alvorlige sykdommer enn ved behandling av lettere plager. Dersom du blir plaget av bivirkninger, bør du ta dette opp med din lege eller henvende deg til apoteket.

I Norge har vi en erstatningsordning som dekker skader som skyldes bruk av legemidler.Slike skader skal meldes til Norsk Pasientskadeerstatning.

Velkommen til Legemiddelansvarsforeningen (LAF)
LAFs oppgave er å sørge for at Legemiddelforsikringen tegnes og opprettholdes slik det er fastsatt i loven.
Plikt til å betale premietilskudd
Alle som er pliktige til medlemskap i LAF har et selvstendig ansvar for å påse at de er registrert som medlemmer i LAF ved å betale det lovpålagte premietilskudd til foreningen.