Velkommen til Legemiddelforsikringen
 
Om legemidler
Før et legemiddel blir tillatt tatt ibruk i Norge, ligger det en lang prosess med forskning, utprøving og offentlig godkjenning.
 
Det tar nå mellom åtte og tolv år å utvikle et helt nytt legemiddel, og bare i Norge deltar det hvert år over 14 000 pasienter i utprøving av nye medisiner. Disse studiene og utprøvningene må vise at legemidlet har den nødvendige kvalitet, sikkerhet og effekt som myndighetene krever før det kan godkjennes og selges.
 
Norge deltar i europeiske felleskapsprosedyrer for godkjenning av legmidler. Det betyr at mange land utveksler informasjon og vurderer det nye legemidlet kritisk. Norge er også med i det europeiske systemet for legemiddelovervåkning, og alle registrerte bivirkninger blir samlet slik at myndighetene kontinuerlig kan vurdere om legemidlet er sikkert.
Velkommen til Legemiddelansvarsforeningen (LAF)
LAFs oppgave er å sørge for at Legemiddelforsikringen tegnes og opprettholdes slik det er fastsatt i loven.
Plikt til å betale premietilskudd
Alle som er pliktige til medlemskap i LAF har et selvstendig ansvar for å påse at de er registrert som medlemmer i LAF ved å betale det lovpålagte premietilskudd til foreningen.