Velkommen til Legemiddelforsikringen
 
Om forsikringen
Frem til 1. januar 2004 var det Legemiddelforsikringspoolen - dannet av en gruppe norske forsikringsselskaper - som ytet legemiddelforsikring til produsenter og importører. Legemiddelforsikringspoolen er nå under avvikling, da en slik gruppering av forsikringsselskaper anses å være i strid med EUs konkurranseregler. Fra 1. januar 2004 er det Norsk Legemiddelforsikring AS (NLF) som er forsikringsgiver for legemiddelforsikringer. NLF er et heleid selskap av Legemiddelansvarsforeningen med det formål å yte forsikring i henhold til produktansvarslovens krav.

Norsk Pasientskadeerstatning behandler legemiddelsakene på vegne av både Legemiddelforsikringspoolen og NLF.
Velkommen til Legemiddelansvarsforeningen (LAF)
LAFs oppgave er å sørge for at Legemiddelforsikringen tegnes og opprettholdes slik det er fastsatt i loven.
Plikt til å betale premietilskudd
Alle som er pliktige til medlemskap i LAF har et selvstendig ansvar for å påse at de er registrert som medlemmer i LAF ved å betale det lovpålagte premietilskudd til foreningen.