Velkommen til Legemiddelforsikringen
 
Fremgangsmåten for melding av skade
Hvem behandler kravet? 

Behandling av erstatningssakene er overlatt til Norsk Pasientskadeerstatning som har et skadeoppgjørskontor for Legemiddelforsikringsordningen. Skadeoppgjørskontoret vurderer om vilkårene for erstatning er oppfylt. Alle undersøkelser og saksbehandling skjer uten kostnad for den som har søkt erstatning.
 
Hva er Norsk Pasientskadeerstatning?

NPE er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helsedepartementet og behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de er blitt skadet innenfor offentlig helsesektor.

Pasientskadeordningen omfatter skader som er oppstått under behandling på offentlige sykehus og poliklinikker, kommunal legetjeneste og legevakt. I tillegg kommer tannhelsetjenesten, kommunale sykehjem og helseinstitusjoner som ikke er sykehus, for eksempel fødestuer og rehabiliteringssentra.

Videre omfatter ordningen privatpraktiserende spesialister som har avtale med det offentlige, og de deler av privat virksomhet som er basert på kjøpsavtaler med det offentlige og drifts- eller basistilskudd, som for eksempel fastlegeordningen.
 

Behandlingstid - hvem kontaktes? 

Man må påregne at behandling av erstatningssaken i normale tilfeller tar 1 års tid. Spørsmål om hvordan saken står rettes til Skadeoppgjørskontoret: 

Telefon: 22 99 45 00
Telefaks: 22 99 45 90
Utbetaling  

Dersom du etter endt behandling får medhold i ditt krav om erstatning, skjer utbetaling til din konto. 

Skjema 

Velkommen til Legemiddelansvarsforeningen (LAF)
LAFs oppgave er å sørge for at Legemiddelforsikringen tegnes og opprettholdes slik det er fastsatt i loven.
Plikt til å betale premietilskudd
Alle som er pliktige til medlemskap i LAF har et selvstendig ansvar for å påse at de er registrert som medlemmer i LAF ved å betale det lovpålagte premietilskudd til foreningen.