Velkommen til Legemiddelforsikringen
 
Norsk Legemiddelforsikring (NLF)
NLF er et forsikringsselskap som er heleid av Legemiddelansvarsforeningen (LAF), og har som eneste formål å tilby LAF forsikring for legemiddelansvaret i henhold til produktansvarsloven av 15.12.88 nr. 104 kapitel 3.
Produktansvarsloven kapitel 3 inneholder særregler om erstatningsansvaret ved skader voldt av legemidler (legemiddelansvaret). I følge disse reglene skal produsenter, importører, og utprøvere av legemidler tegne en særskilt forsikring; Legemiddelforsikringen, for legemiddelansvaret etter produktansvarsloven kapitel 3. Legemiddelforsikringen vil etter lovens nærmere regler, gi eventuelle skadelidte erstatning på objektivt grunnlag, det vil si uavhengig av om det er utvist skyld, ved skader voldt av legemidler.
Velkommen til Legemiddelansvarsforeningen (LAF)
LAFs oppgave er å sørge for at Legemiddelforsikringen tegnes og opprettholdes slik det er fastsatt i loven.
Plikt til å betale premietilskudd
Alle som er pliktige til medlemskap i LAF har et selvstendig ansvar for å påse at de er registrert som medlemmer i LAF ved å betale det lovpålagte premietilskudd til foreningen.