Velkommen til Legemiddelforsikringen
 
Skader og forsikring
Legemiddelskade og forsøksskade
Personskade voldt av legemiddel (legemiddelskade) eller under utprøving av legemiddel (forsøksskade) dekkes av Legemiddelforsikringen etter reglene i produktansvarsloven kapitel 3. Krav i forbindelse med slik personskade skal meldes til Norsk Pasientskadeerstatning , Postboks 3 St. Olavs Plass, 0130 Oslo. Tlf. 22 99 45 00.

Hva erstattes?

Det er normalt et vilkår for erstatning at skaden har påført deg et økonomisk tap, for eksempel økte utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Det er viktig å ta vare på alle kvitteringer for å dokumentere de utgiftene du har hatt. Andre forhold som kan være aktuelt å erstatte er tapt arbeidsfortjeneste, tap i fremtidig inntekt, eller tap av forsørger.

Det kan gis erstatning selv om du ikke har lidt noe økonomisk tap. Dette kan være tilfelle hvis du har fått en varig og betydelig skade, såkalt ménerstatning. Erstatningen er ment å skulle kompensere for redusert livskvalitet og livsutfoldelse.

Erstatningen dekker dermed:
  • Tap pga. utgifter forårsaket av skaden
  • Tap av inntekt på grunn av sykdom
  • Tap av forsørger
  • Ménerstatning (varig og betydelig skade av medisinsk art)
Nærmere om forsøksskade
Deltar du i et klinisk legmiddelforsøk dekker forsikringen flere forhold.
Som forsøksskade omfattes enhver skade forårsaket av forsøket for eksempel av
  • legemiddelet selv
  • forsøksprosedyren
  • særskilt prøvetaking
  • særskilt bruk av teknisk utstyr
  • særskilt behandling i tilknytning til forsøket
Velkommen til Legemiddelansvarsforeningen (LAF)
LAFs oppgave er å sørge for at Legemiddelforsikringen tegnes og opprettholdes slik det er fastsatt i loven.
Plikt til å betale premietilskudd
Alle som er pliktige til medlemskap i LAF har et selvstendig ansvar for å påse at de er registrert som medlemmer i LAF ved å betale det lovpålagte premietilskudd til foreningen.